top of page
Search

‘2 (t)huizen: 1 museum’ – A guided tour by Saad

NL:

Elke maand geeft een nieuwe Brusselaar een rondleiding doorheen het BELvue Museum. Deze maand was het aan Saad.


Saad komt uit Aleppo, Syrië. In 2015 vluchtte hij voor de oorlog. Na een lange tocht, die hij helemaal alleen aanvatte, kwam hij aan in België, waar hij een nieuw leven probeert uit te bouwen. Een deel van dat nieuwe leven bestaat uit rondleidingen geven voor FMDO en het BELvue Museum. Aan de hand van verschillende sociale thema’s en zalen in het museum proberen de gidsen hun thuisland dichter bij het publiek te brengen.
Op zondag gidste Saad ons door de zalen van democratie, migratie, pluralisme en taal. Doorheen deze zalen vertelde hij veel over de situatie in zijn gastland België, maar leerde hij ons nog veel meer over zijn thuisland, Syrië. Hij toonde ons de weg die hij heeft afgelegd, vertelde over waar zijn familie nu is, hoe het ondertussen met de situatie in Syrië is gesteld…. Door zijn verhalen overbrugt hij de afstand tussen de twee landen. Hij toonde ons dat de twee landen, ondanks de vele verschillen, toch wel veel raakvlakken hebben met elkaar. Beide landen kennen een migratieproblematiek, hebben verschillende landstalen, een strijd om democratie…

Kortom, het was een aangrijpende, ontroerende en vooral leerrijke rondleiding door een enthousiaste gids.


Wil jij ook eens mee op sleeptouw genomen worden? Dat kan, want ook na Bewogen gaan de rondleidingen door! Neem zeker eens een kijkje op https://bit.ly/2P4GTFhof www.fmdo.be voor meer informatie!


EN:

Every month, a new Brussels resident gives a guided tour at the BELvue Museum. This month it was up to Saad.


Saad comes from Aleppo, Syria. In 2015 he fled the war. After a long journey, all by himself, he arrived in Belgium, where he is trying to build up a new life. Part of that new life consists of giving guided tours for FMDO and the BELvue Museum. Using various social themes and rooms in the museum, the guides try to bring their homeland closer to the public.


On Sunday, Saad guided us through the rooms of democracy, migration, pluralism and language. Through these rooms he explained a lot about the situation in his host country, Belgium, but he taught us even more about his homeland, Syria. He showed us the way he traveled, told us where his family is right now, how the situation in Syria is at this moment.... Based on his stories he tries to build a bridge between the two countries. He showed us that, despite the many differences, the two countries have a lot in common. Both countries have a migration problem, different national languages, a struggle for democracy... It was a touching and moving tour by an enthusiastic guide.


Would you also like to join a guided tour? That's possible, because even after Bewogen the tours continue! Be sure to take a look at https://bit.ly/2P4GTFh or www.fmdo.be for more information!

22 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page